Nancy Goodrich
Watching TV
Sepia-toned waxed negative